Projects

Below you find some of our projects.

LiDAR Pottendijk

Offshore connection IJmuiden Ver

Development Radar Aviation Lighting

Yield assessment offshore Wind Farm Hollandse Kust Noord

Energy park Pottendijk

Wind farm Oss - Den Bosch

Wind farm Reusel

Wind farm Staphorst

Wind farm Green

Solar Farm de Grift (Nijmegen, A15)

The Future Wind Project (Twinpark SIF)

Hollandse kust (noord) grid connection

Wind farm 15

Ampyx Power

EIA Appropriate Assessment sites, Hollandse Kust (zuid)

Wind farm Synergie (expansion of Nieuwleusen Wind farm)

Windfarm Zeewolde

WestFrisia Wind farm

Offshore grid connection, Borssele

Nijmegen-Betuwe Wind farm

Afsluitdijk-Fryslân Wind farm

Drentse Monden-Oostermoer Wind farm

N33 Wind farm

Noordoostpolder Wind farm