Onze werkwijze

Wat houdt onze advisering in?

Doorgaans onderzoeken wij of duurzame energieprojecten, veelal op gebied van wind- of zonne-energie eventueel mogelijk zijn op een bepaalde locatie. Daarvoor onderzoeken wij de beschikbare ruimte, of voldaan kan worden aan wet- en regelgeving en of het overheidsbeleid dit ondersteunt. Bij een positieve uitkomst helpen wij een initiatiefnemer om een vergunning aan te vragen of een overheid om beleid op te stellen. Hiervoor doen wij tal van studies, op basis van openbare en verifieerbare informatie, die vaak gecontroleerd worden door de Commissie voor de milieueffectrapportage of uiteindelijk getoetst door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ons uitgangspunt is altijd dat een advies transparant, reproduceerbaar en toetsbaar is. De beslissing om een vergunning te verlenen wordt genomen door het bevoegd gezag, vaak de gemeenteraad of provinciale staten en soms het rijk.

Adviseren voor overheid én bedrijfsleven: niet tegelijkertijd op eenzelfde project

Wij adviseren zowel overheid als bedrijfsleven en hebben grote kennis en ervaring opgebouwd die voor beide partijen nuttig is. Op eenzelfde project of in eenzelfde gemeente werken we niet tegelijk voor overheid én bedrijfsleven. Zo adviseren we niet over beleid voor duurzame energie van bijvoorbeeld een gemeente, als we tegelijk een initiatiefnemer helpen in die gemeente om een project te realiseren. Dat betekent concreet dat we in voorkomend geval een opdracht niet aannemen. Indien we eerder hebben geadviseerd aan overheidszijde voor een bepaald project, adviseren we pas aan de marktzijde als onze werkzaamheden voor de overheid voor dat project geheel zijn afgerond. Daarnaast dienen de resultaten van ons afgeronde onderzoek openbaar te zijn en nemen we alleen een opdracht aan na zorgvuldig overleg met marktpartijen en overheid.

Adviseren én (mede-)ontwikkelen: niet tegelijkertijd en zeer terughoudend

Onze primaire rol is om onze klanten verder te helpen met adviesdiensten. Dat is vrijwel altijd via een betaalde adviesopdracht. We zijn terughoudend in het ontwikkelen van eigen projecten in Nederland, omdat we geen concurrent van onze klanten willen zijn en we onafhankelijk advieswerk willen geven. Maar soms komt een project simpelweg niet van de grond als we het niet zelf oppakken. In uitzonderlijke gevallen ontwikkelen we dan zelf, vaak met partners. Dit zijn vaak zeer specifieke en innovatieve projecten waar wijzelf en de markt veel van kunnen leren en waar we de energietransitie mee verder helpen. Zelf ontwikkelen doen we natuurlijk niet als we tegelijkertijd adviseren aan overheidszijde.