Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. Zo wordt het milieubelang in de besluitvorming meegenomen. De onderzoeksresultaten staan in het milieueffectrapport (MER). De afkorting “m.e.r.” gaat dus over de procedure, terwijl met de afkorting “MER” het uiteindelijke milieueffectrapport wordt bedoeld.

Milieueffectrapportage is een instrument ter ondersteuning van de besluitvorming over een plan of project. Een m.e.r. is dus geen doel op zich, maar is altijd gekoppeld aan een te nemen besluit, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan of het verlenen van een vergunning. Naast het geven van informatie over milieueffecten, is de functie van een m.e.r. ook het stroomlijnen van verschillende procedures.

De m.e.r.-procedure bestaat uit verschillende stappen. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de procedure. De initiatiefnemers van een project zijn uiteraard wel betrokken in het proces en zijn verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van het MER. Eén van de eerste stappen van een m.e.r.-procedure is het opstellen en de publicatie van de (concept)Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD gaat in op het ‘waarom’ van het plan/project en geeft aan wat en hoe dit onderzocht zal worden.  

Voor projecten of plannen met aanzienlijke milieugevolgen moet de m.e.r.-procedure doorlopen. In de C- en D-lijst van het Besluit m.e.r. staat voor welke activiteiten, bij welke omvang en voor welke plannen en/of besluiten een m.e.r.-procedure verplicht is. Het kan gaan om een plan-m.e.r. of een project-m.e.r. 

Is er voor een de wijziging of vaststelling van een bestemming- of inpassingsplan een Passende beoordeling nodig? Dan gaat het, ongeacht de aard en omvang van de activiteit, om een plan-m.e.r.-plicht.

Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een voorgenomen activiteit mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Als deze niet uitgesloten kunnen worden geldt een m.e.r.-plicht. De stap van m.e.r.-beoordeling kan worden overgeslagen wanneer er direct voor een m.e.r.-procedure wordt gekozen. Pondera kan helpen met bepalen of een project m.e.r.-(beoordelings)plichtig is.

Klik hier voor meer informatie over de m.e.r.-(beoordelings)plicht.

Wanneer m.e.r., m.e.r.-beoordeling of vormvrije-m.e.r.-beoordeling? 

Op grond van nationale en Europese wetgeving is m.e.r. voorgeschreven voor projecten met mogelijk aanzienlijke milieugevolgen. In de C- en D-lijst van het Besluit m.e.r staat wanneer een m.e.r. of  m.e.r.-beoordeling aan de orde is. 

Deze verplichting hangt af van:

  • de aard en omvang van de activiteit;
  • de locatie; 
  • de te nemen besluiten;
  • en – in geval van een plan – of er een Passende beoordeling nodig is. 

De oprichting van een windpark is één van de activiteiten waarvoor sprake kan zijn van een m.e.r.-plicht, een m.e.r.-beoordelingsplicht of vormvrije-m.e.r.-beoordeling. Maar ook voor een zonneveld of andere activiteiten kan dit nodig zijn. 

Een vormvrije-m.e.r.-beoordeling is van toepassing voor alle activiteiten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r., onder de drempelwaarde blijven én mogelijk wordt gemaakt door een besluit (vergunning) in kolom 4. 

Voor zowel de m.e.r.-beoordeling als de vormvrije-m.e.r.-beoordeling beoordeelt het bevoegd gezag of de activiteit belangrijke nadelige milieueffecten kan hebben. De (sub)criteria waar naar moet worden gekeken staan in Bijlage III van de Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten’ (Richtlijn 2011/92/EU <link : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092>)). Het gaat daarbij om de kenmerken van het project, plaats van het project en de kenmerken van het potentiele effect.

terug naar diensten
meer informatie