De gemeenteraad van de gemeente Delfzijl heeft op 25 juni 2020 het bestemmingsplan voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (opnieuw) vastgesteld. Vervolgens heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen op 30 juni 2020 een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Alle besluiten (zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning) zijn gezamenlijk bekendgemaakt en liggen vanaf 23 juli gedurende zes weken ter inzage.

Molenaarswoningen voldoen niet aan norm

Direct ten zuiden van het bestaande windpark Delfzijl Zuid ligt een gebied dat de provincie Groningen in de Omgevingsvisie heeft aangewezen voor windenergie. In het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding is het plan om 16 windturbines te plaatsen, met een maximale ashoogte van 136 meter en een maximale tiphoogte van 204 meter. Het eerder voor dit windpark opgestelde bestemmingsplan is in 2018, net als de omgevingsvergunning, vernietigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit bestemmingsplan kende namelijk een groot aantal zogenoemde ‘woningen in de sfeer van het windturbinepark’, of wel ‘molenaarswoningen’. De Afdeling heeft geconcludeerd dat niet vast is komen te staan dat er tussen al deze woningen en het windpark zodanige technische, organisatorische of functionele bindingen zijn, dat deze tot de inrichting (het windpark) kunnen worden gerekend. Vervolgens stelde de Afdeling vast dat ter plaatse van de woningen aangewezen als molenaarswoningen niet aan de normen voor geluid en slagschaduw kon worden voldaan. Het bestemmingsplan werd vervolgens vernietigd, omdat het plan was voorbereid in strijd met de daarvoor vereiste zorgvuldigheid en het niet berustte op een deugdelijke motivering ten aanzien voor de molenaarswoningen. Voor het overige heeft de Afdeling geen negatief oordeel over het plan geveld.

Reparatie bestemmingsplan

Het plan uit 2018 is vervolgens gerepareerd en is nu opnieuw vastgesteld. De posities en afmetingen van de winturbines zijn onveranderd. Er is een nadere en gedeeltelijk andere afweging gemaakt ten aanzien van de molenaarswoningen, waarbij er onder andere een aantal woningen in het plangebied worden gesaneerd. Het plan voor de windturbines zelf is ongewijzigd gebleven, dat was ook een voorwaarde van de gemeenteraad van Delfzijl voor hernieuwde medewerking.

Rol van Pondera

Pondera heeft de initiatiefnemers, verenigd in Koepel Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding, ondersteund in zowel het plan uit 2018 als ook bij het plan in 2020. Zo heeft Pondera onder meer het MER opgesteld, de benodigde vergunningaanvragen voorbereid en opgesteld en het bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast heeft Pondera divers inhoudelijk onderzoek uitgevoerd op het gebied van geluid, slagschaduw en externe veiligheid en ook andere externe onderzoeken begeleid. Pondera heeft eveneens de initiatiefnemers en de gemeente inhoudelijk en juridisch (in nauwe samenwerking met ENVIR advocaten) geadviseerd in de wijze van reparatie en de nieuwe procedure van windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding.