De Commissie voor de m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies afgegeven voor het Milieueffectrapport van Windpark Maasvlakte 2. De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het Windpark Maasvlakte 2 waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Pondera heeft het MER, de benodigde onderzoeken en de vergunningsaanvragen verzorgd.

“Het MER is van zeer goede kwaliteit en laat zien dat grondig onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van de geplande windturbines. De informatie is vervolgens op een duidelijke en overzichtelijke manier opgeschreven. Met name voor mogelijke effecten op beschermde natuurgebieden en soorten heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden”.

“Het MER is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en achtergrondinformatie. Veel aandacht gaat uit naar onderwerpen die voor dit project van belang zijn in termen van milieueffecten zoals natuur, veiligheid en landschap. De Commissie onderschrijft dit en waardeert de grondige en project-specifieke onderbouwing van het MER”.

Met Windpark Maasvlakte 2 willen Eneco, Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in Nederland. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt Eneco 22 windturbines op de Tweede Maasvlakte. Het windpark voorziet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat vanaf 2023 van 100% groene stroom. In opdracht van Rijkswaterstaat worden er op de Tweede Maasvlakte 22 windturbines gebouwd die vanaf 2023 jaarlijks ruim 400 GWh groene stroom opwekken.