Eind oktober 2021 heeft Waterschap Rijn en IJssel het leveringscontract en het onderhoudscontract voor twee E-138 EP3 E2 windturbines van Enercon ondertekend. Deze windturbines, met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 8,4 MW, zullen naar verwachting voor eind 2023 worden geplaatst op het terrein van de rioolwaterzuivering op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Hiermee kunnen beide turbines samen jaarlijks energie opwekken voor circa 7.000 huishoudens. Pondera heeft afgelopen jaar namens het Waterschap de aanbesteding begeleid en de contractering hiermee succesvol afgerond.

Al sinds 2018 is Pondera namens het Waterschap bij dit project betrokken, onder andere voor het aanvragen van de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing, het opzetten van de business case en het aanvragen van de SDE-subsidie. De omgevingsvergunning is in december 2020 onherroepelijk geworden na een Raad van State-procedure. Hiermee kwam er voor het Waterschap groen licht voor de bouw van de windturbines, hetgeen bijdraagt aan haar doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn.

Na het verkrijgen van de onherroepelijke vergunning heeft Pondera de inkoopstrategie, het programma van eisen (de zogenaamde employer’s requirements) en de contracten opgesteld. Vervolgens hebben we de aanbestedingsprocedure ingericht voor het selecteren van een windturbineleverancier. Dit betrof een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure met een voorselectie. Het toepassen deze procedure was noodzakelijk vanwege de aanbestedingswetgeving die van toepassing is bij overheidsinstanties. Omdat dit voor de windturbinemarkt een relatief onbekende aanpak is, heeft er eerst een marktconsultatie plaats gevonden. De aanbesteding is middels het online-inkoopplatform Negometrix doorlopen en heeft geleid tot de selectie van Enercon als windturbineleverancier. Pondera heeft vervolgens samen met Enercon de contracten op basis van Fidic Yellow uitgewerkt tot een tekenklaar contract. Het Waterschap, Enercon en Pondera kijken tevreden terug op het behaalde resultaat en kijken uit naar de realisatie.

Ook tijdens de volgende fase blijft Pondera betrokken bij dit project, onder andere voor het contractmanagement tijdens de uitvoering. Daarmee continueren wij onze samenwerking met Waterschap Rijn & IJssel, die al sinds 2018 succesvol verloopt.

De nieuwsbrief waarin Waterschap Rijn & IJssel over de windturbines communiceert is hier terug te vinden. 

Een impressie van de twee nieuwe windturbines – Bron: Waterschap Rijn en IJssel