Consortium CrossWind, een joint venture van Shell in Nederland en Eneco, is blij met de gunning van de aanbesteding van het subsidievrije windpark op zee Hollandse Kust (noord). Het windpark zal bijdragen om de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal te behalen. Beide bedrijven hebben het finale investeringsbesluit al genomen voor dit project.

Het consortium is van plan Hollandse Kust (noord) in 2023 in gebruik te nemen. Het windpark heeft een geïnstalleerd vermogen van in totaal 759 MW en levert ten minste 3,3 TWh per jaar. Dit is genoeg om meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien. Het windpark komt op 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee te staan.

Offshore windprojecten produceren niet continu elektriciteit. Het balanceren van deze dalen en pieken en het integreren van deze elektriciteit in het nationale energiesysteem vereist nieuwe technologieën. Daarom zal het offshore windpark de volgende vijf technologische demonstraties bevatten die in de toekomst grootschalig gebruikt kunnen worden: een drijvend zonnepark; accu-opslag voor de korte termijn; turbines die optimaal zijn afgestemd op elkaar om de onderlinge negatieve ‘windschaduw’-effecten te beperken; ‘groene waterstof’ gemaakt door elektrolyse als een andere opslagtechniek en de combinatie van deze individuele maatregelen tezamen om een continue stroomvoorziening te garanderen, ongeacht de windsituatie.

Samenwerken is cruciaal voor de transitie naar een schoner energiesysteem in Europa en binnen ieder land. Daarom wil CrossWind nauw samenwerken met universiteiten en wetenschappelijke instituten om technologische innovaties verder te ontwikkelen. De lessen die geleerd worden bij de ontwikkeling van dit windpark zullen met een breder publiek – in de academische wereld en daarbuiten – gedeeld worden.

De rol van Pondera

Pondera Consult is al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van Hollandse Kust (noord). Daarbij heeft Pondera een MER, Passende Beoordeling en een soortenlijst Wet natuurbescherming opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Deze stukken zijn opgesteld voor het nemen van de kavelbesluiten. Daarnaast heeft Pondera in samenwerking met Arcadis het MER, de vergunningaanvragen en de passende beoordeling opgesteld voor het aan land brengen van de energie welke wordt opgewekt door middel van en platform op zee, kabels op zee, ondergrondse kabels op land, een transformatorstation en de aansluiting op het hoogspanningsnet. Tot slot heeft Pondera tijdens het voorbereiden van de vergunningsaanvraag (tender) het consortium CrossWind ondersteunt bij het helpen opstellen van de tenderdocumenten en het uitvoeren van een of de tenderdocumenten voldoen aan het Kavelbesluit, wet WoZ en Regeling Vergunningverlening.