Voor de kavelbesluiten voor Hollandse Kust (west) kavel VI en VII, waarvoor in 2021 tenders gepland staan, heeft Pondera het onderzoek afgerond.

Het Milieueffectrapport (MER) en de Passende Beoordeling (PB) zijn opgesteld in opdracht van de ministeries van EZK, LNV, BZK en I&W. In de onderzoeken is bekeken wat het effect is als er maximaal 1560 MW aan windenergie in het windenergiegebied gerealiseerd wordt. Omdat het windenergiegebied meer ruimte biedt dan noodzakelijk is voor deze opgave, is bekeken welke gebieden binnen het windenergiegebied geschikt zijn voor de twee kavels. Met name het ecologische effect van aanleg en exploitatie van de windturbines hebben aandacht gekregen, naast uiteraard het effect op bestaand gebruik van het gebied zoals door visserij, scheepvaart en mijnbouw. Volgens planning worden de windparken in kavel VI en VII in 2025-2026 in gebruik genomen.